Conformitatea și garanția

 

Executarea neconformă

Executarea se consideră a fi neconformă, dacă, la momentul executării, prestația nu corespunde condițiilor calitative stabilite de lege, sau în contract. Executarea nu se consideră a fi neconformă, în cazul în care beneficiarul a cunoscut, sau trebuia să cunoască, defectul la momentul încheierii contractului. În contractele încheiate între profesioniști și consumatori, clauza contrară dispozițiilor prezentului capitol în detrimentul consumatorului este nulă.

Garanția pentru conformitate

În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată.

Ce măsuri poate solicita Consumatorul în caz de neconformitate?

Consumatorul poate alege una dintre modalitățile următoare de remediere:

Consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

În cazul în care nu a solicitat, sau nu a putut solicita, repararea sau înlocuirea, Consumatorul poate să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului, sau de rezoluţiunea contractului privind acest produs.

Consumatorul mai are posibilitatea reparării produsului pe cheltuiala Profesionistului.

Modalitatea de remediere aleasă se poate schimba ulterior într-o altă modalitate, cheltuielile ocazionate de schimbare însă vor fi suportate de Cumpărător, cu excepția cazului în care, această schimbare a fost justificată, sau a fost necesară din cauza conduitei Profesionistului.

Care este termenul pentru solicitarea remediilor?

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul de îndată despre lipsa de conformitate, sau cel mult în termen de două luni de la data la care a constatat-o. Răspunderea vânzătorului este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

Persoana căreia se poate solicita remedierea lipsei de conformitate: Prestatorul (aici: Profesionist, Comerciant, Vânzător).

Ce alte condiții mai trebuie îndeplinite pentru solicitarea remedierii?

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia. În acest caz, după notificarea lipsei conformității Prestatorului, singura condiție este dovedirea faptului că produsul a fost achiziționat de la Prestator.

Dacă lipsa de conformitate apare după împlinirea termenului de 6 luni, Consumatorul trebuie să dovedească faptul că, lipsa de conformitate a existat la momentul livrării.

Garanția pentru buna funcționare

Cazul în care Consumatorul poate solicita Prestatorului remedierea defectelor produsului: în cazul oricărei defecţiuni ivite înăuntrul termenului de garanţie.

Care sunt drepturile consumatorului în acest caz?

Consumatorul are dreptul să i se repare produsul de către Prestator, sau, dacă reparaţia este imposibilă sau dacă durata acesteia depăşeşte timpul stabilit prin contract sau prin legea specială, vânzătorul este obligat să înlocuiască bunul vândut.

Ce înseamnă produs cu defecțiuni?

Produsul defectuos este acel produs, care nu corespunde cerințelor legale de calitate, prevăzute pentru categoria de produse din care face parte, de la momentul punerii în circulație, sau care nu are caracteristicile descrise de prospectul furnizat de Producător.

Care este termenul de garanție?

Garanția este valabilă, dacă defecțiunea produsului apare într-un termen de 2 ani de la data punerii în circulație de către Producător.

Persoana căreia îi revine obligația de garanție și condițiile existenței obligației de garanție:

Persoanele ținute la garanție sunt Producătorul și Distribuitorul. Defecțiunea produsului trebuie dovedită de către Consumator.

Producătorul (distribuitorul) nu este ținut de garanție în următoarele cazuri:

•             poate face dovada faptului că produsul nu a fost produs și pus în circulație în cadrul activității sale profesionale; sau

•             poate dovedi faptul că, potrivit ultimelor standarde științifice și tehnice, nimeni nu ar fi putut să prevadă existența defectului în momentul introducerii produsului pe piață; sau

•             poate dovedi faptul că, defectul a apărut doar pentru că produsul trebuia să respecte cerințe tehnice obligatorii prevăzute în acte normative sau acte administrative ale autorităților de stat.

Vânzătorul nu poate răspunde în același timp atât pe temeiul obligației de executare conformă cât și pe temeiul garanției pentru aceeași defecțiune. În cazul în care, în temeiul garanției Consumatorul a obținut repararea sau înlocuirea produsului, producătorul este ținut la predare conformă în ceea ce privește produsul înlocuitor, respectiv partea reparată din produs.

Termenul de garanție este de 1 an. Termenul de garanție începe la momentul livrării produsului către consumator, sau, dacă punerea bunului în circulație este realizat de distribuitor, sau un prepus al acestuia, la data punerii în circulație.

Când este scutit Profesionistul de la obligația de garanție?

Prestatorul va fi scutit de la obligația de garanție numai în cazul în care dovedește că, defecțiunea a survenit ulterior livrării bunului.

Prestatorul nu răspunde în afara perioadei de garanție, și nici pentru uzură.

Garanția nu acoperă prejudiciile survenite după livrarea produsului, care se datorează manipulării neglijente, utilizării pentru un timp excesiv, sau, utilizării contrare naturii sau destinației bunului.

Dacă consumatorul solicită înlocuirea produsului în termen de 3 zile, pe motiv de defecțiune, Prestatorul este obligat să înlocuiască produsul, cu condiția ca defecțiunea să limiteze utilizabilitatea produsului.

Procedura în cazul lipsei conformității

Acordul de voințe survenit între Consumator și Profesionist nu poate conține prevederi contrare regulamentului, dacă acestea creează o situație mai grea Consumatorului.

Consumatorul are obligația de a dovedi încheierea contractului (cu factura, sau cu chitanța).

Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea obligației de garanție cad în sarcina Prestatorului.

Prestatorul are obligația de a încheia proces-verbal despre solicitarea consumatorului.

O copie despre procesul-verbal se pune la dispoziția consumatorului fără întârziere. Prestatorul are obligația de a demonstra că predarea procesului-verbal a avut loc.

Chiar dacă Prestatorul nu poate hotărî de îndată asupra solicitării, este obligat să notifice în termen de 5 zile consumatorul cu privire la concluzia la care a ajuns, iar în caz de respingere, trebuie să indice motivele respingerii și alte căi care se află la dispoziția consumatorului.

Prestatorul este obligat să păstrează procesul-verbal timp de 3 ani de la data încheierii și să-l prezinte la solicitarea organelor competente să-l verifice.

Vânzătorul sau reparatorul are la dispoziție 15 zile calendaristice pentru a readuce produsul la conformitate.

Descarcă informațiile privind Garanția și conformitatea

Descarcă modelul de certificat de garanție